Sledované hodnoty

Ledvinový soubor

 • Močovina (Urea)
  Hladinu  zvyšuje  vysoký  přívod  bílkovin,  katabolismus  (horečka)  krvácení  do  trávicího  ústrojí, dehydratace, ovlivňuje diuréza, insuficience ledvin.
  Snížení koncentrace urey v séru může být způsobeno těžkým poškozením jater, těhotenstvím, nedostatkem proteinů v potravě, infuzemi glukózy, anabolickými stavy (fyziologicky u dětí). Zvýšení koncentrace urey v séru může znamenat: nedostatečné vylučování ledvinami (renální selhání, obstrukce močových cest, aj.), zvýšenou syntézu (dieta bohatá na proteiny, horečka, sepse, krvácení do trávicího ústrojí), Cushingův syndrom.
 • Kreatinin v moči
  Slouží k monitorování stavu ledvin.
 • Kyselina močová v moči
  Slouží k monitorování stavu ledvin. 

Minerály

 • Sodík (Na - Natrium)
  Hladinu sodíku zvyšuje ztráta vody (pocení, horečky, popáleniny, renálná ztráty vody, přívod solných roztoků). Snížení hladin sodíku může být způsobeno nadměrným užíváním diuretik, dlouhodobým zvracením, sníženým příjmem sodíku z potravy a metabolickou acidózou.
 • Draslík (K - Kalium)
  Nutno  zabránit  hemolýze.
  Hladinu  zvyšuje  exogenní  příjem  (transfúze),  popáleniny,  operace, hypoxie, acidóza, kalium šetřící diuretika. Hladinu snižuje zvracení, ileus, průjem, alkalóza. Snížené hladiny extracelulárního draslíku jsou charakterizovány svalovou slabostí, podrážděností, paralýzou, zesíleným tlukotem srdce a případnou srdeční zástavou a mohou být způsobeny nedostate čným příjmem draslíku z potravy, redistribuci extracelulárního draslíku a zvýšenou ztrátou tělních tekutin bohatých na draslík. Abnormálně vysoké hladiny extracelulárního draslíku způsobují zmatenost, celkovou slabost, strnulost, slabou paralýzu periferních častí těla, zpomalení srdečního tepu a případně kolaps periferního vaskulárního systému a srdeční zástavu. Příčiny zvýšení hladin draslíku mohou souviset s nevhodnou intravenózní terapií, dehydrataci, šokem, diabetickou ketoacidózou a závažnými popáleninami.
 • Chloridy (Cl)
  Vyšetření chloridů není téměř nikdy požadováno samostatně.  Obvykle je stanovení chloridů součást stanovení iontů a základního nebo rozšířeného biochemického vyšetření.
  Nízké hladiny chloridů lze pozorovat v případě dlouhodobého zvracení spojeného se ztrátou kyseliny chlorovodíkové (HCl), v některých případech metabolické acidózy, které jsou způsobeny zvýšenou akumulací organických aniontů, v kritických případech Addisonovy nemoci a u onemocnění ledvin, která vedou ke ztrátě soli. Zvýšené hladiny chloridů bývají pozorovány u metabolické acidózy způsobené dlouhodobou diareou a ztrátou hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) a při renální tubulopatii, při které dochází k poklesu vylučování iontů vodíku (H+), což zpětně způsobí pokles reabsorpce iontů hydrogenuhličitanu (HCO3–). Zvýšené hladiny chloridů v séru se vyskytují také u některých případů hyperparatyreózy.
 • Vápník (Ca - Kalcium)
  Ovlivňuje poloha těla při odběru. Zvýšení u hyperparathyreózy, terapie antacidy s CaCO3. Snížení u nekrotizující pankreatitidy, hypoparathyreózy, renální insuficience, hypoproteinemie, deficitu vit. D, alkalóza, masivní transfúze.
 • Hořčík (Mg - Magnesium)
  Mg je důležitý biogenní prvek, který významně ovlivňuje řadu metabolických pochodů a vedle draslíku je druhým nejhojnějším  intracelulárním kationem. Hraje především  významnou roli v přenosu vysokoenergetických fosfátových radikálů, stabilizuje makromolekulární struktury a asistuje při syntéze proteinů. Polovina hořčíku je uložena v kostech, čtvrtina ve svalech, jedno procento v krvi. Hořčík je vylučován ledvinami v závislosti na jejich funkci, tělesných zásobácha jeho příjmu. Výsledek vyšetření silně zkresluje hemolýza vzorku!
 • Fosfor (P - anorganický)
  Má diurnální rytmus koncentrace v séru, vhodný je odběr ve stejnou denní dobu. Stanovení
  ovlivňuje hladovění, poloha těla. Využívá se v diagnostice renálního selhání, poruch, acidobazické rovnováhy a poruch kalcium - fosfátového metabolizmu.

Jaterní soubor

 • Bilirubin celkový
  Bilirubin  je  významným  diagnostickým  ukazatelem  jaterních  onemocnění,  především  chorob
  provázených městnáním žluče. Koncentraci při stanovení snižuje působení přímého světla. Stanovení ovlivňuje hemolýza (jen vyšší koncentrace  hemoglobinu  nad  10  g/l).  Lipemie  interferuje  se  stanovením.  Hodnoty  snižuje theophyllin, propranolol. 
 • Bilirubin konjugovaný (přímý)
  Zvýšený konjugovaný bilirub in v krvi svědčí především pro choroby jater s poruchou vylučování konjugovaného bilirubinu do žluče či se vyskytuje u stavů se ztíženým odtokem žluče ve žlučových cestách. Koncentraci snižuje působení přímého světla. Zabránit hemolýze. Lipemie interferuje se stanovením.
   
 • ALT (Alaninaminotransferáza)
  Zvýšení: při hemolýze vzorku (vysoký obsah ALT v erytrocytech) při abusu alkoholu, vysoké tělesné hmotnosti, při zvýšené tělesné námaze (omezit námahu před odběrem)
 • AST (Aspartátaminotransferáza)
  Indikuje se při diagnostice parenchymových jaterních onemocnění. Hemolýza arteficiálně zvyšuje výsledek (vysoký obsah AST v erytrocytech), zvyšuje nadváha, chylóza ruší měření.
 • GGT (γ-glutamyltransferáza)
  GGT je membránově vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Katalyzuje  přenos  gama - glutamylu  z  glutathionu  na  aminokyselinu  a  umožňuje  tak  transport aminokyseliny přes buněčnou membránu. Vyskytuje se hlavně v játrech, ledvinách, tenkém střevě a prostatě. Stanovení aktivity GGT v séru se využívá pro posouzení hepatobiliárních onemocnění.  
 • ALP (Alkalická fosfatáza)
  Souhrn jednotlivých izoenzymů. Aktivita stoupá po jídle a je obecně vyšší v dětském věku. Hemolýza ruší stanovení. Stanovení aktivity v séru se využívá hlavně k posouzení kostních a hepatobiliárních onemocnění.

Pankreatický soubor

 • Amyláza (AMS)
  Zvýšenou aktivitu v séru nacházíme při onemocnění žláz, které tento enzym produkují, při destrukci tkání enzymy obsahujících nebo při snížené schopnosti ledvin alfa-amylázu vylučovat.

Lipidový soubor

 • Cholesterol
  Vyšetření se využívá ke stanovení kardiovaskulárního rizika, poruchy metabolizmu  lipoproteinů. Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. Hodnoty ovlivňuje stres, dieta, věk, pohlaví, hormonální stav, alkohol, fyzická aktivita.
 • HDL cholesterol
  Vyšetření se využívá ke stanovení kardiovaskulárního rizika, poruchy metabolizmu  lipoproteinů. Jedná se o pozitivní faktor v prevenci kardiovaskulárních onemocně
  ní. Odběr se provádí nalačno. 
 • LDL cholesterol
  Vyšetření se využívá ke stanovení kardiovaskulárního rizika, poruchy metabolizmu  lipoproteinů. Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. 
 • Triacylglyceroly (Triglyceridy)
  Indikace se využívá ke zjištění rizik kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy spolu s dalšími vyšetřeními lipidového metabolismu. 
 • Aterogenní index
  Výpočet u lipidového souboru: (S_CHOL - S_HDLC)/S_HDLC
  Vyšetření je indikováno při posuzování rizika kardiovaskulárních onemocnění a při  diferenciální  diagnostice poruch metabolismu lipidů. 

Proteiny, zánět

 • Celková bílkovina
  Arteficiální zvýšení při venostáze při odběru (zatažení končetiny), vliv polohy pacienta (zvýšení o 10% ve stoje oproti vleže), ovlivňuje fyzická zátěž. V laboratorní terminologii se pojmem protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. K významným funkcím patří udržování onkotického tlaku krve, transport mnoha látek, obrana proti infekci, enzymová aktivita, hemokoagulace, pufrační a antioxidační  působení. 
 • CRP (C-reaktivní protein)
  Reaktant  akutní  fáze. Diagnostika a sledování terapie  zánětlivých  onemocnění  (infekčních,
  revmatologických, Crohnovy choroby aj.). Stanovení CRP má prognostickou hodnotu.

Diabetologie

 • Glukoza
  Diagnostika a monitorování diabetes mellitus a poruch glukózového metabolizmu. Po odběru v
  plné krvi klesá hladina glukózy  o  cca  7%  /hod  (0,28-0,56  mmol/l), z důvodu stability preferujeme odběr NaF plazmy. Odběr se provádí nalačno. 

Metabolismus Fe

 •  Železo (Fe - Ferrum)
  Stanovení ruší hemolýza, lipémie. Železo  velmi  významně  podléhá  cirkadián nímu  rytmu!  (maximum nacházíme v odpoledních hodinách, minimum nacházíme ráno, rozdíl koncentrace železa mezi ranním a pozdějším odběrem činí 30 - 50%), proto se odběry musí provádět výlučně v ranních hodinách.
  Zvýšené koncentrace železa se vyskytují u hemolytických anemií, hemochromatózy a u akutního onemocnění jater. Snížené koncentrace železa se vyskytují při nedostatku železa a u chronické anémie. Mezi hlavní příčiny nedostatku železa patří gastrointestinální a menstruační krvácení. Přesnější informace při určování statusu železa v těle mohou poskytnout měření transferinu a feritinu.

Endokriologie

 • TSH (Thyreotropní hormon)
  Hormon hypofýzy, regulující funkci štítné žlázy, stoupá při její snížené funkci, klesá při zvýšené funkci.
 • T4 (Thyroxin)
  Celkové nebo volné T4 je zejména požadováno jako odezva na abnormální výsledky TSH. Někdy bývá  T4  požadováno  spolu  s TSH  k získání  kompletnějšího  zhodnocení  přiměřenosti zpětnovazebného mechanizmu tyroidálních hormonů. Vyšetření jsou obvykle požadována, pokud jsou u pacienta přítomny příznaky hyper- nebo hypotyreózy 

Hematologie

 • Krevní obraz
  Krevní obraz je základní vyšetření krve, určuje v ní počet krevních buněk, jejich velikost a další  vlastnosti.
 • Diferenciální rozpočet leukocytů
  Zjištění přesného zastoupení jednotlivých typů leukocytů.
 • Sedimentace (FW)
  Zvyšuje se u zánětlivých procesů v těle.

Koagulace

 • PT - INR (Protrombinový test, Quickův test)
  Protrombinový čas vyjádřený jako International normalized ratio (INR)
  Terapeutické rozmezí antikoagulační léčby vyjádřené v INR
  INR 2 - 2,5 Prevence hluboké žilní trombózy včetně rizik. chirurg. a ortopedických operací.
  INR 2 - 3,0 Operační výkony kyčelních kloubů a fraktury femuru, plicní embolie.
  INR 3 - 4,5 Recidiv. žilní trombózy a plicní embolie, tepenná onemocnění včetně IM.
 • PT - Ratio (Protrombinový test, Quickův test)Vypočte se protrombinový poměr (protrombinový čas pacienta dělený protrombinovým časem normální plazmy)
 • aPTT - Ratio (Aktivovaný parciální tromboplastinový test)
  Screeningový koagulační test. Vypočítá se jako poměr pacientské plasmy k normále.

Moč

 • Moč chemicky
  Vyšetřuje se vzorek první ranní moče odebrané po omytí genitálu (ze středního proudu)  nebo cévkovanou. Moč je nutné odevzdat do laboratoře do 2 hodin po odběru.
 • Močový sediment (morfologické vyšetření moče)
  Vyšetřovat vzorek nejlépe první ranní moče (ze středního proudu) nebo cévkovanou. Moč je nutné vyšetřit do 2 hodin po odběru. Výsledek je uváděn paralelně jako počet elementů a v odpovídajících arbitrárních jednotkách (a.j.) 
 • Bílkovina v moči
  Hodnota bílkoviny v moči se zvyšuje při ledvinném poškození, po svalové námaze nebo prochlazení, při vysokých teplotách.
 • Glukóza v moči
  Slouží k hodnocení regulace hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty u porušené glukózové tolerance a diabetu mellitu. Přepočet na hmotnostní koncentraci: g/l x 0,18 = mmol/l

Nejprodávanější testy

ZAJÍMAVOSTI