ZAJÍMAVOSTI


Laboratorní vyšetření nás informují o procesech probíhajících v lidském organismu a jejich změnách jak fyziologických, tak patologických. V některých případech se mohou změny laboratorních hodnot a nálezů projevit ještě před projevem choroby. Některé parametry stanovované v laboratorní medicíně se mohou měnit v řádech minut od vzniku postižení organismu.

 Ovliňující faktory - neovlivnitelné

  • Pohlaví - rozdílné hodnoty u mužů a žen vykazují nejen pohlavní hormony, ale například i železo, hemoglobin, kreatinin a jiné.

  • Věk - některé parametry mají v dětském věku zcela jiné referenční rozmezí hodnot (např. alkalická fosfatáza). K výraznému posunu v rozmezí referenčních hodnot dochází během prvního měsíce života(hemoglobin a bilirubin).

  • Genetické faktory - u heterozygotních nositelů některých genetických defektů mohou být hladiny určitých parametrů odlišné od fyziologického rozmezí (zvýšení fenylalaninu v krvi po zátěži bílkovinou). V řadě případů se vliv genotypu může projevit náhodně po podání určitého farmaka, které organismus dotyčného jedince neumí metabolizovat kvůli deficitu příslušného enzymu.

  • Rasa - jsou parametry, které jsou vyšší v černošské populaci (bílkovina v séru, kreatinkináza, laktátdehydrogenáza). Koncentrace hemoglobinu v krvi je vyšší u bílé rasy než u černé.

  • Vlivy prostředí - faktory jako nadmořská výška, teplota vzduchu, bydliště mají rovněž vliv na některé parametry. Akutní expozice vysoké teplotě vede ke zvětšení plazmatického objemu a ke snížení glomerulární filtrace. V místech s hustou automobilovou dopravou mají lidé vyšší koncentrace karbonylhemoglobinu a olova v krvi.

  • Dlouhodobé cyklické změny – mezi něž patří vlivy sezónní a menstruační cyklus. Tyto změny je těžké hodnotit, závisí na definici sezóny. Expozice slunečnímu záření může způsobit  fotodegradaci bilirubinu a snížení jeho sérové koncentrace až o 20%. Sluneční záření zasahuje rovněž do metabolismu kalcia.

Biologické vlivy ovlivnitelné (fyziologická proměnlivost)

  • Poloha, dlouhotrvající klid na lůžku - tělesná poloha ovlivňuje řadu parametrů: hemoglobin, hematokrit, kalium, albumin, celkovou bílkovinu, plazmatickou reninovou aktivitu, vylučování katecholaminů do moči. Vestoje je koncentrace vysokomolekulárních látek (enzymy, lipidy  vázané na bíkoviny, bílkoviny) vyšší o 10 až 15% než vleže.

  • Fyzická zátěž, tělesná trénovanost - závisí na délce trvání a intenzitě. Po zvýšené s valové  aktivitě dochází ke změnám látek energetického metabolismu (laktát, glukóza, mastné  kyseliny). I mírné cvičení může zvýšit hladinu laktátu dvojnásobně. Fyzická námaha zvyšuje  aktivitu kreatinkinázy a aspartátaminotransferázy.

  • Rytmy - řada parametrů vykazuje pravidelné změny během 24hodinových period. K těmto změnám přispívá střídání spánku a bdělého stavu, tma a světlo, aktivita a poloha organismu, příjem stravy, stres. U cirkadiánních rytmů parametry v rámci denní periody vykazují  maximální i minimální hodnotu chatrakterizované amplitudou. V případě ultradiánních rytmů parametr vykazuje intermitentní nebo pulsní dynamiku (testosteron). Vliv na denní rytmus má cestování, při kterém dochází k překročení několika časových pásem. Změny souvisí s vliv em na hypofyzární a adrenální funkce.

  • Těhotenství - zahrnuje výraznou změnu biochemických pochodů. Změny parametrů mohou být dány řadou mechanismů - indukcí (alkalická fosfatáza), zvýšením plazmatických transportních proteinů v plazmě (tyroxin, měď, ceruloplasmin), hemodilucí (celková bílkovina, albumin), zvýšením tělesného objemu (kreatininová clearance), relativním deficitem (železo, feritin), zvýšením proteinů akutní fáze.